Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Διευρύνονται τα κριτήρια για ένταξη στα ολοήμερα


Σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά στους δικαιούχους για τη φοίτηση των παιδιών τους στα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά έκανε το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. Σύμφωνα με το "ΕΘΝΟΣ", έτσι εκτός από τους εργαζόμενους γονείς δικαιώματα να στείλουν στο ολοήμερο τα παιδιά τους θα έχουν και οι άνεργοι φονείς αλλά και οι πολύτεκνοι, καθώς και άλλες ευπαθείς ομάδες.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να συγκροτηθεί και Τμήματα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7.00-8.00 το πρωί) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων – κηδεμόνων τους. Έως τις 21—06-2016 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί συμπληρωμένα τα σχετικά έγγραφα από τους γονείς στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμής αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2016, απαιτείται η γραπτή έγκριση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Εγκύκλιος
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που στάλθηκε σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσής, η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων –κηδεμόνων. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπευθύνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του στις  (16:00) ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
 Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται:
  • Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του  φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
  • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς-κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολυτέκνων – μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης και φυλακισμένους).
Στην εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι στη φάση του προγραμματισμού και τις συγκρότησης των τμημάτων ολοήμερου οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.
Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών που συμμετέχουν στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7.00 – 8.00) εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μπορεί να ανατεθεί στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου. Στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο ολοήμερο τμήμα, καθώς και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του οικείου διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιο σχολικού συμβούλου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου