Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Προσαύξηση στη σύνταξη και για όσους έχουν υπηρετήσει κάτω από διετία σε θέση ευθύνης

Προσαύξηση στη σύνταξη και για όσους έχουν υπηρετήσει κάτω από διετία σε θέση ευθύνης
  Για να πάρει  κάποιος αύξηση από το επίδομα θέσης ευθύνης  στη σύνταξή του θα έπρεπε  να έχει  ασκήσει τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για δύο χρόνια τουλάχιστον.
 Ο νόμος 4151/2013 στο άρθρο 3  παρ.3 προέβλεπε: “Οι διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο,σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση.
  Με  το νέο νόμο 4488/2017  το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές με ανταποδοτικό τρόπο και  για όσο διάστημα έχουν καταβληθεί εισφορές.
Διαβάστε το κείμενο του Ν.4488/2017 - ΦΕΚ 137/Α/13-9-2017

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου