Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Δεν γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά για κατάταξη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, από σεμινάρια Ιδιωτικών Κέντρων ακόμα και αν εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ)

Δεν γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά για κατάταξη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, από σεμινάρια Ιδιωτικών Κέντρων ακόμα και αν εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ)

Βεβαιώσεις παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν γίνονται δεκτές .
Δεκτά γίνονται τα “πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών” ,για κατάταξη  στους πίνακες  αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
Αυτό κάνει γνωστό το υπουγείο Παιδείας με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ξεκαθαρίζει ότι “ως εκ τούτου”:
Α)  Σεμινάρια που διενεργούνται (ή/και πιστοποιούνται) από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ).
Β) Βεβαιώσεις  παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί,  δεν γίνονται δεκτές .
Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες, οφείλει να  προσκομίσει πιστοποιητικό παρακολούθησης ολόκληρου του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Κατά τα λοιπά το υπουργείο Παιδείας καθιστά σαφές στις Διευθύνσεις  ότι “εφόσον, μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Υπηρεσίες σας σεμινάρια κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οφείλετε να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών (αποστέλλοντάς μας συνοδευτικά και το υπό κρίση πιστοποιητικό παρακολούθησης)”.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου